In drie fases van idee tot resultaat. Snel en daadkrachtig!

Denken

In deze eerste fase worden uw wensen en ideeën vastgelegd en vertaald naar een bouwkundig ontwerp. Van schets naar definitief ontwerp. Stap voor stap leidt De Bakkerij Architect u door dit proces. Leidend in dit proces is de indeling van de bakkerij. De Bakkerij Architect doet alle bouwkundige zaken, rekening houdend met uw bakkerijproces en logistiek. Nu worden belangrijke keuzes gemaakt voor indeling, materialen en afwerking. Ook wordt rekening gehouden met de budgetindicatie. Daarnaast worden in deze fase plannen getoetst aan bestemmingsplan, welstand en regelgeving.

Lees verder...

Voorfase

Er is bij u als bakker een idee geboren en u wilt graag weten of het plan haalbaar en betaalbaar is. Het is dan zaak om snel te weten wat u kunt verwachten. In deze fase worden randvoorwaarden op een rij gezet en worden de plannen aan gemeentelijk eisen getoetst. In korte tijd weet u waar u aan toe bent. Onderstaande werkzaamheden zijn mogelijk:

 • Plan van Aanpak
 • Programma van Eisen/ uitgangspunten voor gebouw
 • Ideeschetsen
 • Locatieonderzoek
 • Beoordelen bestemmingsplan
 • Stedenbouwkundige inpassing
 • Gevelimpressies

Ontwerpfase

Om tot een goede keuze voor de uitwerking van het bakkerijgebouw te komen, maken we een op uw Programma van Eisen afgestemd ontwerp. Wanneer een plan een zichtbare verandering aan de gevel ondergaat, plannen we vooroverleg met de gemeente om het vergunningstraject van de bakkerij bij de gemeente goed te begeleiden.

 • Gebouwontwerp
 • Voorlopig ontwerp
 • Vooroverleg gemeente
 • Definitief ontwerp
 • Bestemmingsplanwijziging

Bouwen

Om te kunnen bouwen moet aan veel voorwaarden worden voldaan. In deze tweede fase worden alle werkzaamheden verricht die nodig zijn om aan al deze voorwaarden te voldoen. Bouwkundige tekeningen worden opgesteld, constructieve berekeningen gemaakt, onderzoeken uitgevoerd en vergunningen aangevraagd. De Bakkerij Architect begeleidt u zorgvuldig en met kennis van zaken door dit proces.

Als aan alle voorwaarden is voldaan, breekt de bouwfase van uw bakkerij aan. De Bakkerij Architect adviseert u bij uw keuze van een aannemer en houdt ook tijdens de bouw toezicht, zodat het resultaat wordt zoals is afgesproken.

Lees verder...

Voorbereidingsfase

Er worden vanuit de overheid diverse eisen gesteld aan gebouwen. Om te voldoen aan de wet- en regelgeving verzorgen we voor u de benodigde vergunningen.

 • Omgevingsvergunning     
 • WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht)
 • Bouwvergunning
 • Wet Milieubeheer

Bouwvoorbereidingen

Het kan zijn dat de gemeente een aantal van de onderstaande rapportages vraagt om een vergunning te krijgen waarmee u uw plannen kunt realiseren. Wij ontzorgen u hierin en regelen deze zaken voor u.

 • Ventilatieberekening
 • Brandweereisen
 • Bodemonderzoek
 • Sondering
 • Schone grondverklaring
 • Asbestonderzoek
 • Daglichtberekening
 • EPG-toets
 • Geluidsonderzoek/akoestisch onderzoek
 • Constructieberekeningen
 • Constructieve tekeningen

Uitvoeringsfase

We staan u tijdens de bouwfase op allerlei manieren bij. Van losse advieswerkzaamheden tot en met compleet projectmanagement, u kunt kiezen uit onderstaande mogelijkheden.

 • Aanbesteding/ keuze aannemer
 • Projectmanagement tbv gebouw
 • Directievoering
 • Esthetische begeleiding
 • Bouwmanagement
 • Kostenbewaking

Afronden

Als de bouw van het pand wordt afgerond begeleidt De Bakkerij Architect u bij de oplevering van uw bakkerijgebouw. De derde en nieuwe fase voor u als bakker breekt aan: u kunt uw nieuwe bakkerij gaan inrichten en u weer volledig richten op uw passie in een omgeving die bij u past.

Lees verder...

Uitvoeringsfase

Tijdens en na de oplevering is er een aantal acties dat specifieke aandacht behoeft. Naar gelang uw wensen verzorgen wij deze.

 • Oplevering
 • Terreininrichting
 • Reclame-uitingen
 • Revisietekeningen
 • Onderhoudsplan/ meerjarenbegroting
 • Ontruimingsplan/ vluchtplan
 • Bouwkundige keuringen